Federalno ministarstvo trgovine - Kabinet ministra

Indeks članka

U Kabinetu ministra obavljaju se obavljaju sljedeći poslovi: pripremaju se materijali, daju se prijedlozi i mišljenja u vezi realizacije planova rada Ministarstva; preuzima se i raspoređuje pošta upućena ministru; pripremaju se sjednice Stručnog kolegija ministarstva; osigurava se provođenje svih zadataka po nalogu ministra, stara se o izvršenju zaključaka Kolegija; vrše se poslovi prevođenja; izrađuje se Komunikacijsko-akcijski plan Ministarstva; obavlja se službena korespondencija sa državnim organima na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa ovlastima ministra i sekretara Ministarstva; realiziraju se aktivnosti vezane za medijsku i svaku drugu prezentaciju Ministarstva; organizuju se javni i medijski nastupi ministra; protokolarne aktivnosti prilikom službenih posjeta Ministarstvu; obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe Kabineta, priprema se i proučava provedba plana i programa obuke i usavršavanja u saradnji sa drugim organizacijskim jedinicama, uspostavlja se i vodi evidencija pohađanja obuke i stručnog usavršavanja; vrši se izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u okviru propisane metodologije vezane za proces stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja državnih službenika i namještenika Ministarstva; vrši se priprema i predlaganje mjera, radnji i postupaka u cilju organizovanja kurseva, seminara, savjetovanja, treninga, radionica, obuka i dr. u smislu praktičnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika; prati se i proučava provedba i uspješnost procesa stručnog usavršavanja u skladu sa strukom i pozicijom pojedinog radnog mjesta; prate se i proučavaju individualne potrebe za usavršavanjem; prikuplja se, sređuje i vrši obrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u Kabinetu ministra; te obavljaju i drugi poslovi koje odredi neposredni rukovodilac.