Srijeda, 26 Januar 2022 15:12

Informacija o kretanju cijena za mjesec decembar/prosinac 2021. godine

 

Potrošačke cijene u decembru/prosincu 2021. godine, u prosjeku su porasle za 0,8% u odnosu na prethodni mjesec. 

 

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 2,0%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,8%, Ostala dobra i usluge za 0,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Zdravstvo za po 0,5%, Restorani i hoteli za 0,4% i Rekreacija i kultura za 0,1%. 

Cijene su pale u odjeljcima Odjeća i obuća za 2,6%, Prijevoz za 0,9%, i Komunikacije za 0,1%.

U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale.

U decembru/prosincu 2021. godine u odnosu na decembar/prosinac 2020. godine, cijene su porasle za 6,5% (godišnja inflacija).

cijene zvotnih
 

Prosječne cijene se ne mogu porediti

Prosječne cijene po gradovima, koje objavljuje Federalno ministartstvo trgovine, a koje preuzima od Federalnog zavoda za statistiku, se ne mogu koristiti za međusobno poređenje.

Prema međunarodnoj metodologiji prikupljanja cijena, a koja je u primjeni i u Bosni i Hercegovini, slijedi se princip snimanja cijene najprodavanije marke proizvoda na svakom prodajnom mjestu. Stanovništvo, u skladu sa svojom kupovnom moći, a koja je značajno različita po pojedinim gradovima u Federaciji BiH, kupuje skuplje ili jeftinije marke istog proizvoda. Za svaki pojedinačni grad, se u zavisnosti od broja stanovnika, snima različit broj cijena istog proizvoda ( npr. prehrambeni proizvodi se u Tuzli snimaju na osam mjesta snimanja, a u Mostaru na tri mjesta snimanja). Prosječna cijena za grad se izračunava prostom geometrijskom sredinom.

Imajući u vidu primjenjenu metodologiju izračuna prosječnih cijena, koja podrazumjeva različit broj snimljenih cijena po pojednim gradovima i različit nivo cijena po pojedinim markama istog proizvoda, jasno je da se prosječne cijene izračunate na ovakav način ne mogu koristiti za međusobno poređenje, niti na osnovu njih donositi zaključak da je neki grad skuplji ili jeftiniji od drugog.

U skladu sa evropskim pristupom, Indeks potrošačkih cijena u BiH predstavlja čisti Laspeyresov indeks cijena, što znači da on prikazuje promjenu u cijeni između tekućeg i referentnog perioda pri tome eliminirajući utjecaj ostalih faktora na kretanje cijena. Dakle, pored cijene u izračunu indeksa učestvuje i pripadajući ponder, pa prema tome, prosječna cijena, ne može biti jedini pokazatelj kretanja cijena.

.

prosjecne cijene 12-2020