Petak, 20 Mart 2020 16:07

Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG TRŽIŠTA U FEDERACIJI BIH 2016.-2019.“ za period 1.1.2019.- 31.12.2019. godina

UVOD | Projekat „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine) i izrađen je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/07, 53/07 i 41/15).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na nastavku 100. sjednice od 11.5.2009. godine prihvatila prijedlog projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na 25.sjednici Predstavničkog doma održanoj 20.10.2009. godine i na 27. sjednici Doma naroda održanoj 3.12.2009. godine, usvojio projekat „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Vlada Federacije BiH je na 98. sjednici održanoj dana 06.04.2017. godine donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH 2016-2019“. V. broj: 510/2017. Nosilac aktivnosti za izradu Akcionog plana je Federalno ministarstvo trgovine, a u Radnu grupu su uključeni predstavnici deset federalnih ministarstava, Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Privredne komore/Gospodarska komore Federacije BiH. Na temelju prijedloga i mjera navedenih u Projektu, imenovana Radna grupa sačinila je Akcioni plan u kojem su postavljena četiri strateška cilja:

- Povećanje i obogaćivanje proizvodnje za domaće tržište,
- Povećanje izvozno-konkurentne proizvodnje,
- Razvoj trgovine i kanala distribucije i
- Izgradnja pravno-institucionalne infrastrukture trgovine i domaćeg tržišta.
Unutar navedenih ciljeva određeni su prioriteti i odgovarajuće mjere i aktivnosti za ostvarenje tih prioriteta, te mjerljivi indikatori za izvršenje, nosioci aktivnosti, rokovi za implementaciju i institucije odgovorne za implementaciju.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Zaključak V. broj: 1034/2017 od 20.07.2017. godine, kojim je usvojila Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2016.-2019. godine.

U skladu sa obavezama navedenim u Zaključku, nosioci aktivnosti zaduženi su da izvještavaju ovo ministarstvo o poduzetim aktivnostima, a Federalno ministarstvo trgovine je zaduženo da prati, analizira i izvještava Vladu o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Cilj izvještavanja je praćenje izvršenja, odnosno statusa planirane aktivnosti u skladu sa rokovima za provedbu Akcionog plana, s obzirom na njegov dugoročni i interresorni karakter.

Federalno ministarstvo trgovine je shodno navedenom Zaključku, u februaru 2017. godine pristupilo izradi Izvještaja o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2019. godine“, za period 2016.-2017. godina, te je Vlada FBiH na 110. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva trgovine o provedbi Akcionog plana.

U februaru 2020. godine, Federalno ministarstvo trgovine je pristupilo izradi Izvještaja o provođenju Akcionog plana projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2019. godine“, za period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine.

Sastavni dijelovi Izvještaja su tabelarni i grafički prikaz praćenja izvršenja – monitoringa Akcionog plana za period 1.1.2019. do 31.12.2019. godine, te Prijedlog Zaključka.

Radi lakšeg snalaženja i kvalifikacije stepena realizacije pojedinih aktivnosti, po ugledu na izvještaje o realizaciji Akcionih planova drugih ministarstava i u ovom izvještaju je korištena metoda „semafora“ za označavanje statusa aktivnosti u odnosu na njen planirani rok. To podrazumijeva da su aktivnosti označene, kako slijedi:

• Izvršena aktivnost označena je plavo
• Djelomično izvršena aktivnost je označena crveno
• Neizvršena aktivnost ljubičasto
• Aktivnost koja se provodi kontinuirano je označena zeleno

Pod izvršenom aktivnošću se smatra ona aktivnost koja ako je imala za cilj donošenje odgovarajućeg propisa i podrazumijeva da je isti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

Djelomično izvršenom aktivnošću se smatra ona čiji je indikator rezultata djelomično ostvaren u 2019. godini (npr. izrađen i usvojen prijedlog akta na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali nije usvojen u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i nije objavljen u službenim novinama).

Neizvršenom aktivnošću se smatra ona čiji se indikatori rezultata ne mogu verifikovati, odnosno za koje ne postoje relevantni podaci da se pristupilo njenoj realizaciji ili da je realizovana.

Aktivnost koja se provodi kontinuirano je aktivnost koja nije temporalnog karaktera i ne može se vremenski ograničiti. Ova aktivnost se neprestano odvija u svrhu ostvarenja određenog prioriteta.

Federalno ministarstvo trgovine je poslalo dopis članovima Radne grupe, odnosno resornim ministarstvima iz kojih su delegirani, a nosioci su određenih aktivnosti, da dostave izvještaje o realizaciji aktivnosti za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine, iz Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016-2019“.

Na osnovu prikupljenih informacija sačinjen je sljedeći Izvještaj koji možete preuzeti na linku ispod.