Sektor za vanjsku trgovinu

Indeks članka

U Sektoru za vanjsku trgovinu obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na analitičko praćenje, obradu sistemskih pitanja iz oblasti vanjske trgovine, sudjeluje se u pripremi propisa, predlažu se mjere za unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom, obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na provedbu Zakona o vanjskotrgovinskoj politici u Bosni i Hercegovini, Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, Zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine kao i Zakona o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije/otpremništva u vezi sa carinjenjem robe, Zakonom o stranim ulaganjima, kao i drugi upravni i stručni poslovi određeni zakonom i drugim propisima iz oblasti vanjske trgovine.

Obavljajući poslove iz svoje nadležnosti Sektor primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske propise:

1.1. VANJSKA TRGOVINA

 1. Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH
  Službeni glasnik BiH,broj 7/98; 35/04
 2. Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju
  Službene novine Federacije BiH, broj 2/95
 3. Odluka o uslovima za dobivanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja predstavništva i poslovne jedinice u inostranstvu
  Službeni glasnik BiH, broj 22/98
 4. Odluka o uslovima za dobivanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja preduzeća u inostranstvu
  Službeni glasnik BiH, broj 22/98
 5. Uputstvo o evidentiranju izvršenog kompenzacijskog posla
  Službeni glasnik BiH, broj 22/98
 6. Uredba o zastupanju stranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine
  Službene novine F BiH, broj 10/96

1.2. SLOBODNE ZONE

 1. Zakon o slobodnim zonama u BiH
  Službeni glasnik BiH,broj 99/09
 2. Zakon o slobodnim zonama
  Službene novine F BiH, broj 2/95; 37/04 i 43/04
 3. Uputstvo o sadržaju izvještaja o radu slobodnih zona
  Službeni glasnik BiH,broj 44/10

1.3. ŠPEDICIJA

 1. Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe
  Službene novine F BiH, broj 46/00; 37/01
 2. Uputstvo o utvrđivanju visine naknade za izdavanje licence
  Službene novine F BiH, broj 1/01
 3. Pravilnik o stručnom ispitu za radnike koji obavljaju poslove špedicije u vezi s carinjenjem robe i o sadržaju i načinu vođenja registra lica koje su položile stručni ispit
  Službene novine F BiH, broj 2/01 i 16/06

1.4 STRANA ULAGANJA

 1. Zakon o stranim ulaganjima
  Službene novine FBiH , broj 61/01;50/03 i 77/15

Rukovodi radom sektora i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora i to: priprema plan i program rada sektora i stara se o njegovoj realizaciji, koordinira u pripremi razvojne strategije, istražuje, prati i predlaže mjere i metode iz oblasti vanjske trgovine, prati i primjenjuje propise iz oblasti vanjske trgovine, učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti sektora, vrši i druge poslove koji se odnose na poslove nadležnosti sektora kojim rukovodi.