Federalno ministarstvo trgovine

Indeks članka

Djelokrug i unutrašnja organizacija

Federalno ministarstvo trgovine obavlja prvenstveno poslove koji se odnose na: trgovinu, funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača; te druge poslove utvrđene zakonom.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

trgovina15

Poštovani posjetitelji,
želim Vam dobrodošlicu na web stranice Ministarstva trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovim stranicama se možete informisati o svim aspektima unutrašnje i vanjske trgovine u Federaciji BiH, informacija o radu Vlade Federacije BiH, te pronaći niz korisnih informacija.

Ministar Zlatan Vujanović

Federalno ministarstvo trgovine, u skladu sa zakonom, obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na: trgovinu, funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača.

Unutrašnja organizacija

Za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva obrazuju se osnovne organizacijske jedinice i to:

1. Kabinet ministra
2. Sektor za vanjsku trgovinu
3. Sektor za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

U Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača utvrđuju se unutrašnje organizacijske jedinice i to:

1. Odsjek za unutrašnju trgovinu
2. Odsjek za zaštitu potrošača

4. Sektor za cijene i analizu tržišta

U Sektoru za cijene i analizu tržišta utvrđuju se unutrašnje organizacijske jedinice i to:

1. Odsjek za cijene
2. Odsjek za analizu tržišta

5. Služba za finansijske poslove
6. Služba za pravne i opće poslove

Osnovni dokumenti koji regulišu rad:

- Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06)
- Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10 i 79/17)
- Zakon o politici stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/19)
- Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/01, 50/03 i 77/15)
- Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi carinjenja robe ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/00 i 37/01)
- Zakon o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/98 i 35/04)
- Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95)
- Zakon o slobodnim zonama ("Službene novine F BiH“, broj 2/95; 37/04 i 43/04)
- Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14)
- Zakon o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08)

 


WEB izmjene Prilog 1


U Kabinetu ministra obavljaju se obavljaju sljedeći poslovi: pripremaju se materijali, daju se prijedlozi i mišljenja u vezi realizacije planova rada Ministarstva; preuzima se i raspoređuje pošta upućena ministru; pripremaju se sjednice Stručnog kolegija ministarstva; osigurava se provođenje svih zadataka po nalogu ministra, stara se o izvršenju zaključaka Kolegija; vrše se poslovi prevođenja; izrađuje se Komunikacijsko-akcijski plan Ministarstva; obavlja se službena korespondencija sa državnim organima na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa ovlastima ministra i sekretara Ministarstva; realiziraju se aktivnosti vezane za medijsku i svaku drugu prezentaciju Ministarstva; organizuju se javni i medijski nastupi ministra; protokolarne aktivnosti prilikom službenih posjeta Ministarstvu; obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe Kabineta, priprema se i proučava provedba plana i programa obuke i usavršavanja u saradnji sa drugim organizacijskim jedinicama, uspostavlja se i vodi evidencija pohađanja obuke i stručnog usavršavanja; vrši se izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u okviru propisane metodologije vezane za proces stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja državnih službenika i namještenika Ministarstva; vrši se priprema i predlaganje mjera, radnji i postupaka u cilju organizovanja kurseva, seminara, savjetovanja, treninga, radionica, obuka i dr. u smislu praktičnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika; prati se i proučava provedba i uspješnost procesa stručnog usavršavanja u skladu sa strukom i pozicijom pojedinog radnog mjesta; prate se i proučavaju individualne potrebe za usavršavanjem; prikuplja se, sređuje i vrši obrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u Kabinetu ministra; te obavljaju i drugi poslovi koje odredi neposredni rukovodilac.

Federalno ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448  /  Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622
Copyright © 2020. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. | Sadržaj je dostupan na svim uređajima.