Utorak, 05 Mart 2019 11:36

Informacija o kretanju cijena za mjesec januar/siječanj 2019. godine

Potrošačke cijene u januaru/siječnju 2019. godine, u prosjeku, se nisu mjenjale u odnosu na prethodni mjesec.
 
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Alkoholna pića i duhan za 4.1%, Hrana i bezalkoholna pića za 1.5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0.5%, Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge za 0.3%.
 
Cijene su niže u odjeljcima Odjeća i obuća za 10.6 %,  Prijevoz za 1.2%,  Zdravstvo i Rekreacija i kultura za 0.2%. 
 
U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu. 
 
U januaru/siječnju 2019.godine u odnosu na januar/siječanj 2018. godine, cijene su više za 1.6% (godišnja inflacija).   
 
 

cijene zvotnih 01 19

Prosječne cijene se ne mogu porediti

Prosječne cijene po gradovima, koje objavljuje Federalno ministartstvo trgovine, a koje preuzima od Federalnog zavoda za statistiku, se ne mogu koristiti za međusobno poređenje.

Prema međunarodnoj metodologiji prikupljanja cijena, a koja je u primjeni i u Bosni i Hercegovini, slijedi se princip snimanja cijene najprodavanije marke proizvoda na svakom prodajnom mjestu. Stanovništvo, u skladu sa svojom kupovnom moći, a koja je značajno različita po pojedinim gradovima u Federaciji BiH, kupuje skuplje ili jeftinije marke istog proizvoda. Za svaki pojedinačni grad, se u zavisnosti od broja stanovnika, snima različit broj cijena istog proizvoda ( npr. prehrambeni proizvodi se u Tuzli snimaju na osam mjesta snimanja, a u Mostaru na tri mjesta snimanja). Prosječna cijena za grad se izračunava prostom geometrijskom sredinom.

Imajući u vidu primjenjenu metodologiju izračuna prosječnih cijena, koja podrazumjeva različit broj snimljenih cijena po pojednim gradovima i različit nivo cijena po pojedinim markama istog proizvoda, jasno je da se prosječne cijene izračunate na ovakav način ne mogu koristiti za međusobno poređenje, niti na osnovu njih donositi zaključak da je neki grad skuplji ili jeftiniji od drugog.

U skladu sa evropskim pristupom, Indeks potrošačkih cijena u BiH predstavlja čisti Laspeyresov indeks cijena, što znači da on prikazuje promjenu u cijeni između tekućeg i referentnog perioda pri tome eliminirajući utjecaj ostalih faktora na kretanje cijena. Dakle, pored cijene u izračunu indeksa učestvuje i pripadajući ponder, pa prema tome, prosječna cijena, ne može biti jedini pokazatelj kretanja cijena.

.

prosjecne cijene 01 2019