Subota, 18 Februar 2017 15:34

Informacije o kretanju cijena za mjesec siječanj - januar 2017. godine

Posljednje objavljene informacije odnose se na kretanje cijena životnih namirnica, cijena pšenice na burzi kao i cijena naftnih derivata u Federaciji BiH i okruženju u prvom mjesecu 2017. godine, kao i na prosječne cijene u Federaciji BiH u istom periodu (preuzmite PDF na dnu artikla).

Potrošačke cijene u januaru/siječnju 2017. godine, više su za 1.6% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 5.0%, Alkoholna pića i duhan za 4.5%, Komunikacije za 4.0%, Hrana i bezalkoholna pića za 1.8%, Rekreacija i kultura za 0.8%, Ostala dobra i usluge za 0.7%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0.5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Obrazovanje za 0.3% i Zdravstvo za 0.1%.

Cijene su niže u odjeljku Odjeća i obuća za 8.1%.

U odjeljku Restorani i hoteli cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U januaru/siječnju 2017.godine u odnosu na januar/siječanj 2016. godine, cijene su više za 1.1% (godišnja inflacija).

Napomena: Maloprodajne cijene proizvoda i usluga prikazane u tabeli kao i komentar o cijenama su dostavljeni od strane Federalnog zavoda za statistiku

Kretanje cijena za I mjesec 2017


Prosječne cijene se ne mogu porediti

Prosječne cijene po gradovima, koje objavljuje Federalno ministartstvo trgovine, a koje preuzima od Federalnog zavoda za statistiku, se ne mogu koristiti za međusobno poređenje.

Prema međunarodnoj metodologiji prikupljanja cijena, a koja je u primjeni i u Bosni i Hercegovini, slijedi se princip snimanja cijene najprodavanije marke proizvoda na svakom prodajnom mjestu. Stanovništvo, u skladu sa svojom kupovnom moći, a koja je značajno različita po pojedinim gradovima u Federaciji BiH, kupuje skuplje ili jeftinije marke istog proizvoda. Za svaki pojedinačni grad, se u zavisnosti od broja stanovnika, snima različit broj cijena istog proizvoda ( npr. prehrambeni proizvodi se u Tuzli snimaju na osam mjesta snimanja, a u Mostaru na tri mjesta snimanja). Prosječna cijena za grad se izračunava prostom geometrijskom sredinom.

Imajući u vidu primjenjenu metodologiju izračuna prosječnih cijena, koja podrazumjeva različit broj snimljenih cijena po pojednim gradovima i različit nivo cijena po pojedinim markama istog proizvoda, jasno je da se prosječne cijene izračunate na ovakav način ne mogu koristiti za međusobno poređenje, niti na osnovu njih donositi zaključak da je neki grad skuplji ili jeftiniji od drugog.

U skladu sa evropskim pristupom, Indeks potrošačkih cijena u BiH predstavlja čisti Laspeyresov indeks cijena, što znači da on prikazuje promjenu u cijeni između tekućeg i referentnog perioda pri tome eliminirajući utjecaj ostalih faktora na kretanje cijena. Dakle, pored cijene u izračunu indeksa učestvuje i pripadajući ponder, pa prema tome, prosječna cijena, ne može biti jedini pokazatelj kretanja cijena.