Služba za pravne i opće poslove

U Službi za pravne i opće poslove obavljaju se poslovi prijema i otpreme pošte, pripreme i izrade pojedinačnih akata koji se odnose na zapošljavanje (postavljenje, raspoređivanje odn. prestanak radnog odnosa) i utvrđivanje prava i dužnosti državnih službenika, namještenika i savjetnika iz radnog odnosa.

Uođenje matične evidencije zaposlenih; formiranje, vođenje, ažuriranje i čuvanje personalnih dosjea državnih službenika, namještenika i savjetnika; prijava i odjava državnih službenika, namještenika i savjetnika kod nadležnih službi.

Vođenja evidencije o pečatima. Učešća u provedbi postupka javne nabave roba i vršenja usluga (izrada ugovora i unos podataka u Wisppa sistem).

Poduzimanja aktivnosti usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije.

Davanja inicijativa i prijedloga za donošenje i izmjenu određenih propisa u cilju osiguranja i efikasnije primjene zakonitosti i zaštite prava.

Poduzimanja aktivnosti i ućešće u radu radnih grupa i drugih tijela.

Pripremanje dokumentacije u vezi pravne zaštite imovine Ministarstva, pripremanje i izrada pojedinaćnih akata za Ministarstvo (pravilnici, odluke, naredbe, uputstva), obrada pravnih i upravnih akata za osnovne potrebe Službe (rješenja) i Ministarstva (plan godišnjih odmora, plan javnih nabavki i dr.);

Davanje stručnih mišljenja i objašnjenja iz primjene zakona i drugih propisa; sarađuje s ostalim institucijama po pitanjima iz svog djelokruga.

U saradnji sa nadležnim institucijama koordinira stručno usavršavanje zaposlenih, vrši administrativno-tehničke i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Ministarstva (protokol, obrada teksta na računaru, poslovi vozača i kurira) i druge pravne i stručne poslova iz nadležnosti Ministarstva u okviru djelokruga rada Službe.

Primjena pravnih propisa u nadležnosti Službe

1. Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija („Službene novine FBiH", broj: 59/06, 23/08, 85/08)

2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH", broj: 2//98 i 48/99)

3. Zakon o upravnom sporu („Službene novine FBiH", broj: 9/05)

4. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH", broj: 35//05)

5. Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 29/03, 32/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)

6. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 49//05)

7. Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 45/02)

8. Zakon o pečatu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 2/94 i 47/07)

9. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 32/01 i 48/11)

10. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa („Službene novine FBiH", broj: 35//04 i 3/06)

11. Uredba o poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Službene novine FBiH", broj: 69/05)

12. Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih ustanova („Službene novine FBiH", broj: 20/98)

13. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 20/98)

14. Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 22/03)

15. Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće („Službene novine FBiH", broj: 34/04, 56/04, 68//05 i 33/06)

16. Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 72//04)

17. Odluka o radnom vremenu u federalnim organima („Službene novine FBiH", broj: 7/05)

18. Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u tijelima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH", broj: 62/11 i 89/13)

19. Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stupnja strućne spreme u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 20/98)

Federalno ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684

Odnosi s javnošću
Tel: 061-255-191 / email: mirna.sadikovic@fmt.gov.ba 
Sektor za vanjsku trgovinu
Tel: 036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448  /  Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622

Copyright © 2020. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. | Sadržaj je dostupan na svim uređajima.

logo