Subota, 14 Oktobar 2017 15:47

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-POTPORA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

1. OPIS:

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama- potpora udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele preostalih sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2017. godinu za provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informisanja i edukacije potrošača.

Javni poziv se raspisuje za:

1. Projekte informisanja i edukacije potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeću temu:

1.1. Upoznavanje potrošača sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom za zaštitu potrošačkih prava.

Udruženje može samostalno konkurisati samo sa jednim projektom. Finansiranje projekta je ograničeno do iznosa od 3.312,80 KM. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

2. CILJEVI:
Finansijskom podrškom omogućiti provođenje projekata informisanja i edukacije potrošača putem održavanja stručnih savjetovanja, seminara, skupova, radionica, okruglih stolova.

3. PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br 32/01).

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidovati pojedinačno ili u saradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekat. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definisati udruženje nosilac projekta i učesnici u projektu.

Projekti koji su finansirani iz drugih izvora mogu biti kandidovani za sufinansiranje po osnovu ovog Javnog poziva, u skladu sa tačkom VIII. Odluke o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača.

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli finansijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

4.1.
Prijava prijedloga projekta se dostavlja na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definisanim u ovom Javnom pozivu.
Obavezna dokumentacija:
1. Prijedlog projekta sa detaljnim obrazloženjem;

2. Popunjeni, potpisani i ovjereni obrasci od 1-7
- Obrazac 1. „Prijava“
- Obrazac 2. Prijedlog projekta“
- Naziv projekta
- Ciljevi projekta i njihova mjerljivost;
- Opis projekta i metodologija realizacije,
- Ciljna grupa i očekivani efekti projekta na pripadnike ciljne grupe;
- Projektne aktivnosti i vremenski plan realizacije projektnih aktivnosti sa informacijama o
angažovanju tehničkih kapaciteta i uključenosti članova projektnog tima u njihovu
realizaciju;
-Obrazac 3. „Budžet projekta“.
Budžet projekta mora biti iskazan u KM po projektnim aktivnostima i u njega mogu biti uključeni samo opravdani troškovi - rashodi vezani za potrebe realizacije projektnih aktivnosti;
-struktura izvora finansiranja (ukoliko je u pitanju više izvora finansiranja);
-Obrazac 4. „Kadrovski kapaciteti“.
Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti i biografije angažovanih lica.
-Obrazac 5. „Tehnički kapaciteti“
Podaci o raspoloživim tehničkim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti (oprema, prostorije i sl.)
-Obrazac 6. “ Iskustvo u realizaciji projekata“
Podaci o realizovanim sličnim projektima (naziv projekta, izvori finansiranja, ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, informacije o realizaciji, vrijednost projekta i dr. korisne informacije):
-Obrazac 7. „Izjava o zajedničkom projektu„
Ukoliko projektne aktivnosti realizuje dva ili više udruženja Izjava o zajedničkom projektu treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenih lica svih uključenih udruženja.
Uz Izjavu o zajedničkom projektu priložiti dokument o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta u kojem će biti definisan oblik saradnje i obaveze svih partnera u predloženom projektu.
3. Dokaz o registraciji udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);
4. Statut udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);
5. Izvještaj o radu i financijski izveštaj za 2016. godinu usvojen od strane skupštine
udruženja (ako je zajednički projekt za sva udruženja);
6. Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2017. godinu
(zaključno sa 31.05.2017. godine).

Udruženja koja su aplicirala po Javnom pozivu u 2017. godini nisu u obavezi dostaviti dokumentaciju iz tač.: 3, 4, 5 i 6.

5. KRITERIJI :
Kriteriji za finansiranje i sufinansiranje utvrđeni su Odlukom o kriterijima i postupku finansiranje i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača.

5.1. Kriteriji za izbor projekata: vrijednost (%)
- precizno definisanje problema i način njegovog rješavanja………………. 10
- precizno definisanje ciljane grupe i korisnika rezultata projekta…………... 5
- izvodljivost projektnih aktivnosti sa konkretnim utjecajem i mjerljivim
rezultatima…………..…………………………………………………………… 10
- teritorijalna pokrivenost ………………………………..………. ..………. … 10
- finansijska izvodljivost predloženog projekta, sa tačno naznačenim
stavkama budžeta……................……………………………………………… 10
- kadrovski kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih
projektnih aktivnosti……………………….…………………………………… 20
- tehnički kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih
projektnih aktivnosti....................................................................................... 10
- iskustvo u pripremi i realizaciji projekata:
a) ima iskustvo u pripremi i realizaciji do tri projekta…………………………… 4
b) ima iskustvo u pripremi i realizaciji više od tri projekta……………………... 6
- saradnja sa drugim udruženjima na realizaciji projekta……………………… 10
-nosilac projekta obezbijedio sredstva kroz sufinansiranje
od treće strane……………………………………………………………………. 5_____
U k u p n o: 100

6. FINANSIRANJE:
Za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2017. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM (sedamdesethiljadaKM), od čega 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada KM) za podršku rada i jačanju kapaciteta udruženja potrošača i 40.000,00 KM (četrdesethiljada KM) za projektne aktivnosti. Po prvom Javnom pozivu udruženjima su raspoređena sredstva u iznosu od 66.687,20 KM. Za realizaciju projekata po ovom javnom pozivu osigurana su preostala sredstva u iznosu od 3.312,80 KM.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti po osnovu Ugovora o implementaciji sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva i udruženja.
Realizacija izabranih projekata otpočinje danom uplate sredstava na račun udruženja.

Planirane projektne aktivnosti treba da budu realizovane u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana početka realizacije projekta.

7. OPRAVDANI TROŠKOVI
Troškovi koji mogu biti pokriveni odobrenim sredstvima su navedeni u Obrascu 3. Budžet projekta. Vrijednost troškova mora biti iskazana u KM u bruto iznosima (sa obračunatim PDV-om).

8. NADZOR NAD UTROŠKOM SREDSTAVA::
Nadzor utroška sredstava vršit će Ministarstvo i to:
- Redovnom tromjesečnom kontrolom izvještaja udruženja potrošača o realizovanim aktivnostima i finansijskoj realizaciji i dokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava;
- Vanrednom kontrolom.

9. DOSTAVLJANJE :
Prijave po ovom Javnom pozivu trebaju biti uvezanih i numerisanih strana, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

Prijave na Javni poziv se dostavljaju isključivo poštom na adresu:
Federalno ministarstvo trgovine
88000 Mostar,
Ante Starčevića bb (zgrada Vlade FBiH)

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja uz napomenu:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOG PROJEKTA“ - NE OTVARATI ili
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PODRŠKU RADU UDRUŽENJA U 2017. GODINI“-NE OTVARATI

10. ROKOVI:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba.
Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se ne važećim i neće se razmatrati.

11. OBJAVA REZULTATA
Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.
Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na Internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

12. PRAVO PRIGOVORA:
Na Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera može se podnijeti prigovor Federalnom ministru trgovine u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

M I N I S T A R

Zlatan Vujanović