Srijeda, 23 Septembar 2020 15:49

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-PODRŠKA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU  

1. OPIS

Javni poziv za raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama- podrška udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2020. godinu kroz provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informisanja i savjetovanja potrošača.

 

Javni poziv se raspisuje za:

- Projekt „Informisanje i savjetovanje potrošača putem digitalnih sredstava komunikacije“ – „Unapređenje informisanosti potrošača o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu potrošača, putem digitalnih sredstava komunikacije (TV emisija, radio emisija, medijskih portala, digitalnih platforma), s posebnim naglaskom na digitalno obrazovanje potrošača, odnosno poboljšanje digitalne kompetencije potrošača koje će pružiti potrošačima potrebno znanje i vještine za pristup i uporabu digitalnih tehnologija radi sudjelovanja u e-trgovini“.

Udruženje može samostalno konkurisati samo sa jednim projektom. Ukoliko udruženje dostavi više od jedne prijave projekta neće se uzeti u razmatranje niti jedna od njih.

 

2. CILJEVI PROGRAMA:

Opšti cilj: unapređenje sposobnosti potrošača da adekvatno i shodno svojim pravima, obavezama i osiguranoj zaštiti, informisano i kritički reagiraju na tržištu.

Specifični ciljevi:

- Unapređenje informisanosti potrošača o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu potrošača, putem digitalnih sredstava komunikacije (TV emisija, radio emisija, medijskih portala, digitalnih platforma).
- Pomoći potrošačima:
• da na digitalnom tržištu donose izbore temeljene na informacijama
• da se sigurno koriste internetom i ne postanu žrtve prijevara ili obmanjujućih internetskih marketinških praksi;
• razumiju prakse digitalnog marketinga i oglašavanja
• upravljaju internetskim financijskim operacijama
• razumiju rizike i prednosti digitalnog prikupljanja podataka

3. PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju udruženja potrošača sa sjedištem u Federaciji BiH, registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama («Službene novine Federacije BiH», broj 45/02) i Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16).

Prijavu za projekt mogu dostaviti udruženja čije je djelovanje usmjereno na područje zaštite prava potrošača i koja aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine u području za koje prijavljuju projekt.

Udruženja mogu svoje prijedloge projekata kandidovati pojedinačno ili u suradnji sa drugim udruženjima, kao zajednički projekt. Kod zajedničkog projekta mora se jasno definisati udruženje nosilac projekta i učesnici u projektu.

Projekti koji su finansirani iz drugih izvora mogu biti kandidovani za sufinansiranje po osnovu ovog Javnog poziva, u skladu sa tačkom VIII. Odluke o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja potrošača. (Sl. novine Federacije BiH broj 41/15).

Pravo prijave po ovom Javnom pozivu nemaju udruženja koja nisu ispunila obaveze po osnovu ugovora o dodjeli finansijske podrške za provođenje projekata koje je odobrilo Federalno ministarstvo trgovine za prethodnu godinu.

 

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

4.1.
Prijava za projekte udruženja potrošača po ovom Javnom pozivu se dostavlja na obrascu broj 1. koji je sastavni dio konkursne dokumentacije.

Uz prijavu se dostavlja:
- Dokaz o registraciji udruženja;
- Statut udruženja;
- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu usvojen od strane Skupštine udruženja;
- Informacije o prioritetima, planiranim i realizovanim aktivnostima za 2020. godinu (zaključno sa 31.05.2020. godine);
- Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za rad sa potrošačima;
- Dokaz o evidentiranom broju članova udruženja;
- Dokaz o prostornim i tehničkim uslovima za djelovanje udruženja.

4.2.
Prijava prijedloga projekta se dostavlja na obrascima koji su sastavni dio konkursne dokumentacije i u skladu sa zahtjevima definiranim u ovom Javnom pozivu.

Obavezna dokumentacija:
- Prijedlog projekta sa detaljnim obrazloženjem;
- Obrazac 1. „Prijava“ , popunjena i ovjerena od strane ovlašćenog lica;
- Obrazac 2. Prijedlog projekta“
- Naziv projekta
- Ciljevi projekta i njihova mjerljivost;
- Opis projekta i metodologija realizacije,
- Ciljna grupa i očekivani efekti projekta na pripadnike ciljne grupe;
- Projektne aktivnosti i vremenski plan realizacije projektnih aktivnosti sa informacijama o
angažovanju tehničkih kapaciteta i uključenosti članova projektnog tima u njihovu
realizaciju;
-Obrazac 3. „Budžet projekta“.
Budžet projekta mora biti iskazan u KM po projektnim aktivnostima i u njega mogu biti uključeni samo opravdani troškovi - rashodi vezani za potrebe realizacije projektnih aktivnosti;
-struktura izvora finansiranja (ukoliko je u pitanju više izvora finansiranja);
-Obrazac 4. „Kadrovski kapaciteti“.
Podaci o angažovanim kadrovskim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti i biografije angažovanih lica.
-Obrazac 5. „Tehnički kapaciteti“
Podaci o raspoloživim tehničkim kapacitetima za realizaciju projektnih aktivnosti (oprema, prostorije i sl.)
-Obrazac 6. “ Iskustvo u realizaciji projekata“
Podaci o realizovanim sličnim projektima (naziv projekta, izvori finansiranja, ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, informacije o realizaciji, vrijednost projekta i dr. korisne informacije):
-Obrazac 7. „Izjava o zajedničkom projektu„
Ukoliko projektne aktivnosti realizuje dva ili više udruženja, svi učesnici dužni su dostaviti dokumentaciju iz točke 4.1. i Izjavu o zajedničkom projektu koja treba biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenih lica svih uključenih udruženja.
Ukoliko zajednički projekt bude odabran za finansiranje, partneri su dužni, po zaključenju ugovora, priložiti dokument o partnerskoj saradnji na realizaciji projekta u kojem će biti definiran oblik suradnje i obaveze svih partnera u predloženom projektu.

 

5. KRITERIJI :
Kriteriji za finansiranje i sufinansiranje utvrđeni su Odlukom o kriterijima i postupku finansiranje i sufinansiranja neprofitnih organizacija-udruženja potrošača.

 

5.1. Kriteriji za izbor projekata: vrijednost (%)
- precizno definiranje problema i način njegovog rješavanja………………. 10
- precizno definiranje ciljane grupe i korisnika rezultata projekta…………... 5
- izvodljivost projektnih aktivnosti sa konkretnim utjecajem i mjerljivim
rezultatima…………..…………………………………………………………… 10
- teritorijalna pokrivenost ………………………………..………. ..………. … 10
- finansijska izvodljivost predloženog projekta, sa tačno naznačenim
stavkama budžeta……................……………………………………………… 10
- kadrovski kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih
projektnih aktivnosti……………………….…………………………………… 20
- tehnički kapaciteti podnosioca prijave za realizaciju predloženih
projektnih aktivnosti....................................................................................... 10
- iskustvo u pripremi i realizaciji projekata:
a) ima iskustvo u pripremi i realizaciji do tri projekta…………………………… 4
b) ima iskustvo u pripremi i realizaciji više od tri projekta……………………... 6
- suradnja sa drugim udruženjima na realizaciji projekta……………………… 10
-nosilac projekta obezbijedio sredstva kroz sufinansiranje
od treće strane……………………………………………………………………. 5_____
U k u p n o: 100

6. FINANSIRANJE:
Za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2020. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM (tridesetpethiljada KM) za projektne aktivnosti.

Isplata odobrenih sredstava će se izvršiti po osnovu Ugovora o implementaciji sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva i udruženja.

Realizacija izabranih projekata otpočinje danom uplate sredstava na račun udruženja.
Planirane projektne aktivnosti treba da budu realizovane u periodu od 6 (šest) mjeseci od dana početka realizacije projekta.

7. OPRAVDANI TROŠKOVI
Troškovi koji mogu biti pokriveni odobrenim sredstvima su navedeni u Obrascu 3.Budžet projekta. Vrijednost troškova mora biti iskazana u KM u bruto iznosima (sa obračunatim PDV-om).

8. NADZOR NAD UTROŠKOM SREDSTAVA::
Nadzor utroška sredstava vršit će Ministarstvo i to:
- Redovnom tromjesečnom kontrolom izvještaja udruženja potrošača o realizovanim aktivnostima i finansijskoj realizaciji i dokumentacije kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava;
- Vanrednom kontrolom.

9. PRIJAVA I DOSTAVLJANJE :
Javni poziv se može preuzeti sa službene stranice Ministarstva www.fmt.gov.ba.

Prijave po ovom Javnom pozivu trebaju biti uvezanih i numeriranih strana, tako da čine jednu cjelinu i da se strane ne mogu fizički odvojiti, u suprotnom prijave neće biti razmatrane od strane komisije.

Prijave na Javni poziv se dostavljaju isključivo poštom na adresu:

Federalno ministarstvo trgovine
88000 Mostar,
Ante Starčevića b.b. (zgrada Vlade F BiH)

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u koverti na kojoj treba naznačiti naziv udruženja uz napomenu:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOG PROJEKTA U 2020. GODINI“ - NE OTVARATI

 

10. ROKOVI:
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati.

 

11. OBJAVA REZULTATA
Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva donosi Federalni ministar trgovine.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba i u Službenim novinama Federacije BiH.

 

12. PRAVO PRIGOVORA:
Na Odluku o raspodjeli sredstava tekućih transfera može se podnijeti prigovor Federalnom ministru trgovine u roku od 8 dana od dana objave Odluke.

 

 

 

M I N I S T A R

Zlatan Vujanović