Sekretar ministarstva

Sekretar ministarstva ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđena u članu 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakona o državnoj službi) vrši na način što koordinira rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva, upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema, sarađuje između Ministarstava i drugih organa uprave, upravnih organizacija i privrednih društava, stara se o izradi programa rada Ministarstva i planova rada i godišnjeg Izvještaja o radu, prati realizaciju godišnjeg programa rada i planova rada Ministarstva, odgovoran je za korištenje financijskih i materijalnih sredstava, pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom, obavlja i druge poslove koje mu odredi Ministar.

Sekretar poslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima rukovodioca organa državne službe i načelnicima službi koji rukovode osnovnim organizacijskim jedinicama u organu državne službe, a pomoćnici i načelnici dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar za svoj rad odgovara Ministru.


Kontakt:  Sanjin Dugalić, dipl.iur