Utorak, 05 Maj 2020 21:00

Informacija o kretanju cijena za mjesec mart/ožujak 2020. godine

 
Potrošačke cijene u martu/ožujku 2020. godine, pale su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 0,6%, Odjeća i obuća i Ostala dobra i usluge za po 0,4%, Komunikacije za 0,2% i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1%.

Cijene su pale u odjeljcima: Prijevoz za 2,0% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,8%.

U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale u ovom mjesecu.

U martu/ožujku 2020.godine u odnosu na mart/ožujak 2019. godine, cijene su porasle za 0,4% (godišnja inflacija).   

Prosječne cijene se ne mogu porediti

Prosječne cijene po gradovima, koje objavljuje Federalno ministartstvo trgovine, a koje preuzima od Federalnog zavoda za statistiku, se ne mogu koristiti za međusobno poređenje.

Prema međunarodnoj metodologiji prikupljanja cijena, a koja je u primjeni i u Bosni i Hercegovini, slijedi se princip snimanja cijene najprodavanije marke proizvoda na svakom prodajnom mjestu. Stanovništvo, u skladu sa svojom kupovnom moći, a koja je značajno različita po pojedinim gradovima u Federaciji BiH, kupuje skuplje ili jeftinije marke istog proizvoda. Za svaki pojedinačni grad, se u zavisnosti od broja stanovnika, snima različit broj cijena istog proizvoda ( npr. prehrambeni proizvodi se u Tuzli snimaju na osam mjesta snimanja, a u Mostaru na tri mjesta snimanja). Prosječna cijena za grad se izračunava prostom geometrijskom sredinom.

Imajući u vidu primjenjenu metodologiju izračuna prosječnih cijena, koja podrazumjeva različit broj snimljenih cijena po pojednim gradovima i različit nivo cijena po pojedinim markama istog proizvoda, jasno je da se prosječne cijene izračunate na ovakav način ne mogu koristiti za međusobno poređenje, niti na osnovu njih donositi zaključak da je neki grad skuplji ili jeftiniji od drugog.

U skladu sa evropskim pristupom, Indeks potrošačkih cijena u BiH predstavlja čisti Laspeyresov indeks cijena, što znači da on prikazuje promjenu u cijeni između tekućeg i referentnog perioda pri tome eliminirajući utjecaj ostalih faktora na kretanje cijena. Dakle, pored cijene u izračunu indeksa učestvuje i pripadajući ponder, pa prema tome, prosječna cijena, ne može biti jedini pokazatelj kretanja cijena.

.