Utorak, 14 Mart 2023 13:00

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe Istaknuto

Pismeni dio stručnog ispita održat će se dana5.5.2023. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr Ante Starčevića bb.

Usmeni dio stručnog ispita održat će se dana 13.5.2023. godine (subota) sa početkom u 9:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine.

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Komisiji najkasnije 14 dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita. Prijava se podnosi na obrascu koji je prilog ovog Oglasa, a koji možete preuzeti i na službenoj internet stranici ministarstva na tri jezika i dva pisma.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kandidat dostavlja:

1.Ovjerenu kopiju diplome ili svjedodžbe o završenom najmanje četvrtom stepenu stručne spreme,

2.Ovjerenu kopiju potvrde ovlaštene ustanove za organiziranje kurseva stranih jezika o položenom najmanjetrećemstepenustranogjezikaodnosno B1, odnosno dokaz fakulteta o provjeri znanja stranog jezika, ili položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice-indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranih jezika.

NAPOMENA: Dokaze zadržava Ministarstvo i ne vraćaju se kandidatu.

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 20.4.2023. godine. Prijave se podnose na gornju adresu, sa naznakom «Komisiji za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije».

 NAPOMENA : Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

O uplati naknade troškova, prijavljeni kandidati će biti obavješteniu pisanoj formi.

 

Sve informacije mogu se dobiti na službenoj internet stranici ministarstva: www.fmt.gov.ba ili pozivom na brojeve: 036/312-191; 036/312-631.

 

M I N I S T A R
Zlatan Vujanović, s.r.

Broj: 04-04-204/23
Mostar, 14.3.2023. godine

Ovdje možete preuzeti:

 

Federalno ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448  /  Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622
Copyright © 2020. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. | Sadržaj je dostupan na svim uređajima.