Srijeda, 09 Avgust 2017 06:01

Odluka o raspodjeli sredstava „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ u 2017. godini

Na osnovu tačke X. Odluke o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija - udruženja potrošača („Službene novine Federacije BiH“ broj 41/15) i tačke II. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:37/17) federalni ministar trgovine d o n o s i

O D L U K U
o raspodjeli sredstava „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ u 2017. godini

I.

Odobrava se raspodjela sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ u 2017.godini, u ukupnom iznosu od 66.687,20 KM.

II.

Za podršku radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača kroz sufinansiranje režijskih troškova u 2017.godini, osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM od kojih se raspodjeljuje 27.473,30 KM slijedećim udruženjima potrošača:

1. Klub potrošača Odžak…………………………………………........….. 5.288,80 KM
2. Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,………... 5.471,20 KM
3. Klub potrošača Tuzla ……………………………………….......……… 5.680,00 KM
4. Udruga za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar,…......… 6.474,00 KM
5. Klub potrošača Srednje Bosne Travnik …………………………......... 4.559,30 KM

Za realizaciju projekata na temu „Informisanje i savjetovanje potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača“ u 2017. godini, osigurana su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM od kojih se raspodjeljuje 39.213,90 KM slijedećim udruženjima potrošača:

1. Klub potrošača Odžak……………………………………................….. 7.816,10 KM
2. Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,……….... 7.030,00 KM
3. Klub potrošača Tuzla ……………………………………………........… 8.735,60 KM
4. Udruga za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar,…......… 8.275,90 KM
5. Klub potrošača Srednje Bosne Travnik …………………………......... 7.356,30 KM

III.

Sredstva iz tačke II. ove Odluke isplatit će se na teret sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj:104/16), razdjel 22., pozicija 6143 „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“.

IV.

Prijenos sredstava na udruženja će se izvršiti na osnovu zaključenog ugovora između udruženja potrošača i Federalnog ministarstva trgovine.

V.

Korisnici sredstava dužni su u roku od 15 dana po završetku projektnih aktivnosti dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu trgovine.

VI.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo trgovine.

VII.

Pravo prigovora na ovu Odluku imaju udruženja koja su podnijela prijavu za učešće po Javnom pozivu u roku od osam dana od dana objave na web stranici Federalnog ministarstva trgovine.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova odluka objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

M I N I S T A R
Zlatan Vujanović, s.r.