Srijeda, 11 Novembar 2020 08:26

Mjesečni bilten cijena naftnih derivata oktobar/listopad 2020. godina

U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti oblast cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće  podatke o  kretanju  maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.


“Mjesečni bilten cijena naftnih derivata“ ovog Ministarstva sadrži navedene podatke i isti su obrađeni i prezentirani u formi tabela, dijagrama i grafikona.

 

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 3

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 4

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 5

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 6

Vlada Federacije BiH je regulisala oblast cijena naftnih derivata (n/d) Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož ulja („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/00), prema kojoj se maloprodajne cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: akciza na n/d, naknada za puteve (putarina), te porez na dodatnu vrijednost (17%), obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.


Zakonom o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15
C, i to za:

a) bezolovni motorni benzin 0,35 KM;

b) dizel-gorivo i ostala gasna ulja 0,30 KM;
c) petrolej (kerozin) 0,30 KM;
d) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;
e) biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se u ukupnom iznosu od 0,40 KM/litru , od čega je:

a) 0,15 KM po litru proizvoda, odnosno kilogrami tečnog naftnog gasa za puteve, i

b) 0,25 KM po litru proizvoda (od čega se 0,20 KM izdvaja za izgradnju autoputeva i 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva).

Putarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS).

Federalni ministar trgovine je krajem marta 2019. godine donio Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/19), kojim je propisan način, sadržaj i rokovi u kojima benzinske pumpe, radi evidentiranja i praćenja, dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavještenja o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci).

U kontekstu navedenog Uputstva bitno je istaći da je Federalno ministarstvo trgovine u junu 2019. godine instaliralo za građane besplatnu mobilnu aplikaciju pod nazivom „FMT FBiH oil info“, s ciljem pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba .