Petak, 09 Oktobar 2020 13:03

Mjesečni bilten cijena naftnih derivata

U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima vezano za oblast cijena, Federalno ministarstvo trgovine prikuplja odgovarajuće podatke o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.

 

“Mjesečni bilten cijena naftnih derivata“ ovog Ministarstva sadrži navedene podatke obrađene u formi tabela, dijagrama i grafikona.
 

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 3

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 4

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 5

Mjesecni bilten cijena naftnih derivata septembar 2020 Konačni 6

Vlada Federacije BiH je regulisala oblast cijena naftnih derivata Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož ulja („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/00), prema kojoj se maloprodajne cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: akciza na n/d, naknada za puteve (putarina), te porez na dodatnu vrijednost (17%), obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.
Zakonom o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15C, i to za:

a) dizel-gorivo i ostala plinska ulja 0,30 KM;
b) petrolej (kerozin) 0,30 KM;
c) motorni benzin - bezolovni 0,35 KM;
d) motorni benzin 0,40 KM;
e) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;
f) biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća u iznosu: 0,15 KM po litru proizvoda, i 0,25 KM po litru proizvoda za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od čega se 0,20 KM odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Putarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS).

Krajem marta 2019. godine federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/19), kojim je propisan način, sadržaj i rokovi u kojima benzinske pumpe, radi evidentiranja i praćenja, dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavještenja o promjeni cijena (OPC obrasci) i obavještenja o promjeni marži (OPM).

U cilju pružanja građanima sveobuhvatnih i pravovremenih informaciju o malopro-dajnim cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine instaliralo je u junu 2019. godine besplatnu mobilnu aplikaciju pod nazivom „FMT FBiH oil info“.

Besplatno preuzimanje ove aplikacije za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom dostupno je građanima putem Google Play servisu, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije se može obaviti direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine www.fmt.gov.ba