Četvrtak, 24 Februar 2022 15:50

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe

 

Pismeni dio stručnog ispita održat će se dana 18.3.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr Ante Starčevića bb.

Usmeni dio stručnog ispita održat će se dana 26.3.2022. godine (subota) sa početkom u 9:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine.

Napominjemo da je obavezno poštivanje i pridržavanje važećih epidemioloških mjera.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kandidat podnosi:

1.Ovjerenu fotokopiju svjedodžbe o završenom školovanju, najmanje SSS (IV stepen);
2.Ovjerenu fotokopiju potvrde ovlaštene ustanove za organizovanje kurseva stranih jezika, o položenom najmanje trećem (III) stepenu stranog jezika odnosno B1, ili dokaz više/visoke škole da je položio strani jezik za VI odnosno VII stepen studija.

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 14.3.2022. godine (ponedjeljak). Prijave se podnose na gornju adresu, sa naznakom «Komisiji za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije».

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O uplati naknade troškova, prijavljeni kandidati će biti obavješteni u pisanoj formi.

Sve informacije mogu se dobiti na službenoj internet stranici ministarstva: www.fmt.gov.ba ili pozivom na brojeve: 036/312-191; 036/312-631.

M I N I S T A R

Zlatan Vujanović, s.r.
Broj: 04-04-142/22
Mostar, 24.2.2022. godine