Petak, 19 Novembar 2021 13:56

Mjesečni bilten cijena naftnih derivata oktobar/listopad 2021. godina Istaknuto

U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće  podatke o  kretanju  maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.

 

“Mjesečni bilten cijena naftnih derivata“ ovog Ministarstva sadrži navedene podatke i isti su obrađeni i prezentirani u formi tabela, dijagrama i grafikona.

 

tab1.JPG

 

tab2

tab3

 

tab4

Vlada Federacije BiH oblast cijena naftnih derivata (n/d) regulisala je Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož ulja („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/00), prema kojoj se maloprodajne cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: akciza na n/d, naknada za puteve (putarina), te porez na dodatnu vrijednost (17%), obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.

Zakonom o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15°C, i to za:

a) bezolovni motorni benzin 0,35 KM;

b) dizel-gorivo i ostala gasna  ulja 0,30 KM;
c) petrolej (kerozin) 0,30 KM;
d) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;
e) biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se u ukupnom iznosu od 0,40 KM/litru , od čega je:

a) 0,15 KM po litru derivata, odnosno kilogramu tečnog naftnog gasa za puteve, i

b) 0,25 KM po litru derivata (od čega se 0,20 KM izdvaja za izgradnju autoputeva i

    0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva).

Putarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS).

Federalni ministar trgovine je krajem marta 2019. godine donio Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/19), kojim je propisan način, sadržaj i rokovi u kojima benzinske pumpe, radi evidentiranja i praćenja, dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavještenja o promjeni cijena i marži  (OPC i OPM  obrasci).

U cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine je u  junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom „FMT FBiH oil info“. Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone sa Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.

 

Napominjemo da je dana 1.4.2021. godine Vlada Federacije BiH donijela, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate (kalkulativne cijene), kojom je privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata. Ova Odluka je još uvijek na snazi.